Skip to main content

Bureau Exécutif

Gilles Eckert

President vun der APFP

President vun der APTE (in Zukunft APATE)
Member vum Comité Fédéral CGFP
Member vum Comité Exécutif CGFP

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gloria PEIFFER ép. EVEN

Generalsekretärin vun der APFP

Sekretärin vun der AHSE
Member vum Comité Fédéral CGFP,
Member vum  Comité permanent de l’égalité des chances,
Member vun der CHFEP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marcel Pletschette

Tresorier vun der APFP

President vun der AAT
Member vum Comité Fédéral CGFP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Michel Costa

1ten Vize President vun der APFP

President vun der APCE
Délégéierten vun der Chance Gleichheet Pont & Chaussées
Ersatzmann an der CHFEP
Ersatzmann am Comité Fédéral vun der CGFP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nadine Neumann

2te Vize Presidentin vun der APFP

Kommiteesmember vun der AATPT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kim Müller

3ten Vize President vun der APFP

Sekretär Adjoint vun der AAT
Kommiteesmember vun der APFA
Observateur vun der CHFEP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Monique Weigel

Sekretärin vun der APFP
Presidentin vun der APES
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.