Associatiounen

Confederatioun CGFP

D'CGFP ass en interprofessionelle Verband, deen sech fir d'Rechter an Interessen vu senger Memberen anzetze sett. Si strebt nëmmen d'bescht Arbechtsbedéngungen, Léifegéigenschaften an Entwécklungsméiglechkeeten fir hire Memberen un.

Confédération Générale de la Fonction Publique
Chambre des fonctionnaires et employés publics

Zugehörige Mitglieder der APFP

Association des agents techniques de l'etat

AAT

Internetsäit
Association des agents techniques des P&T

AATPT

Internetsäit
Syndicat des surveillants

SDS

Association des huissiers et surveillants de salle des administration aupres de l'etat

AHSE

Internetsäit
Association du personnel etatique servior

APES

Association du personnel de garde des etablissements penitentiaires de Luxembourg

AAP

Association du personnel technique et educatif des etablissements penitentiaires

APTE

Association professionnelle des chaineurs du cadastre et de la topographie

APCCT

Association professionnelle des cantonniers de l’etat
APCE
Internetsäit

Association professionnelle
de la fonction publique


  • GDPR
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Webdesign by Media4All